Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

   ​ Ngày 03/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính góp phần chấn chỉnh trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, địa phương còn buông lỏng lãnh đạo, chưa chú trọng quán triệt, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính; một số cán bộ, công chức, viên chức né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định xử lý các công việc thuộc thẩm quyền dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây lãng phí thời gian, nguồn lực, cơ hội phát triển của tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; nhằm kịp thời khắc phục tình trạng nêu trên Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ; trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra; nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2. Chánh Thanh tra tỉnh

Đưa nội dung thanh tra hoạt động công vụ vào kế hoạch thanh tra hằng năm. Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan thanh tra tăng cường quản lý, chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra hoạt động công vụ. Đồng thời, tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

3. Giám đốc Sở Nội vụ

- Chủ trì triển khai hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; rà soát, tham mưu triển khai các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động công vụ, nhất là đánh giá, nhận xét việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thi hành công vụ và việc chấp hành các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của cấp trên; kịp thời kiến nghị xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền quy định đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

- Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công vụ hàng năm đối với tập thể, cá nhân.

4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

 Hướng dẫn, đề nghị các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động công vụ và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; trong đó, quan tâm tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, có tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, phát hiện, góp ý, phê bình các cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực.

5. Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường đưa tin, bài phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung, quy định liên quan chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ định kỳ hàng năm theo quy định./.

Ngô Hoàng Khánh Huy - Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

 

Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

Nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại: 0251.1022

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.