Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Khẩn trương chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính

Ngày 25/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 8806/UBND-KGVX về chấn chỉnh công tác thanh tra kiểm tra, công vụ kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị, địa phương.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính nhằm chấn chỉnh trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tuy nhiên, vẫn còn nhiều đơn vị, địa phương còn buông lỏng lãnh đạo, chưa chú trọng quản triệt, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính nhất là thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, thực hiện trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, dẫn đến việc giải quyết hồ sơ sai quy trình, một số hồ sơ trễ hạn kéo dài dẫn đến phản ánh của người dân, doanh nghiệp lên các cơ quan của Trung ương và của tỉnh (Tổng đài 1022);

Để khắc phục những tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị khẩn trương triển khai các giải pháp sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt, triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, khắc phục dứt điểm tình trạng buông lỏng lãnh đạo, thiếu thanh tra, kiểm tra, giám sát, giao khoán cho cấp phó, giao khoán cho đoàn kiểm tra công vụ, cải cách hành chính của các đơn vị; khẩn trương khắc phục các tồn tại của công tác kiểm tra, thanh tra.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ cải cách hành chính, nhất là công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; thường xuyên giám sát việc thi hành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các lĩnh vực phức tạp, thường xuyên làm việc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp như đất đai, đầu tư, đền bù...; kịp thời chân chỉnh, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo yêu cầu, đúng quy định pháp luật; khắc phục dứt điểm tình trạng giải quyết hồ sơ sai quy trình, hồ sơ trễ hạn kéo dài, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ chậm trễ thiếu sót kéo dài mà không được phát hiện xử lý kịp thời, chỉ phát hiện khi có kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (hệ thống các phần mềm quản lý văn bản, tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính), hệ thống camera để nâng  cao hiệu quả việc thanh tra, kiểm tra; khắc phục dứt điểm tình trạng không kiểm tra, giám sát thường xuyên để các đoàn kiểm tra cấp thẩm quyền kiểm tra vẫn phát hiện nhiều thiếu sót, hạn chế đã tồn tại từ các năm trước.

2. Giám đốc Sở Nội vụ:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính, trách nhiệm thực hiện công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và việc chấp hành các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của cấp trên;

- Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cải cách hành chính, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công vụ hàng năm đối với tập thể, cá nhân./.

Ngô Hoàng Khánh Huy - Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

 

Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

Nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại: 0251.1022

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.