Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Đồng Nai triển khai thực hiện hóa đơn điện tử

          Theo quy định tại khoản 1 điều 59 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, đơn vị hành chính sự nghiệp khi mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử (trừ trường hợp phải mua hóa đơn giấy tại cơ quan thuế theo quy định) từ ngày 01/7/2022.

Để lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ban ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp chỉ đạo, đôn đốc, vận động tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh khi mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ thì phải thực hiện hóa đơn điện tử. Cụ thể:

- Tăng cường tuyên truyền đến tất cả người nộp thuế trên địa bàn tỉnh về những tiện ích, hiệu quả mang lại khi thực hiện hóa đơn điện tử.

- Hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp mới thành lập đăng ký thực hiện hóa đơn điện tử ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh và đã được cấp mã số doanh nghiệp.

- UBND các huyện, thành phố, cơ quan thuế, các sở, ban ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực, địa bàn quản lý có trách nhiệm yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định./.

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.