Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2022.Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh:

- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; căn cứ quy định, điều lệ, quy chế và tính chất đặc thù, lĩnh vực của từng ngành và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tổ chức phát động và hưởng ứng tích cực phong trào thi đua Cán  bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục bám sát và thực biện nghiêm túc các chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19;

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TU ngày 11/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về việc thực hiện văn hóa trong Đảng; Văn bản số 1889/TTg-TH ngày 27/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai quy chế làm việc của Chính phủ gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, trong đó lưu ý tại khoản 5 Điều 5 quy định “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập” và các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; do vậy, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc chấp hành, trường hợp phát hiện vi phạm tiến hành xử lý nghiêm theo quy định;

- Người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các quy định liên quan kỷ luật, kỷ cương hành chính; thể hiện vai trò lãnh đạo, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác điều hành, quản lý gắn với cá nhân phụ trách tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm sự chuẩn mực và chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, tham mưu liên quan lĩnh vực phụ trách;

- Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo, xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phương cách quản lý thích hợp để kiến tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho kinh tế, xã hội phát triển, xem đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý hành vi vi phạm, xác định đây là tiêu chí để xem xét đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công vụ và công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân; xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật đối với trường hợp không chấp hành, thường xuyên vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm trách nhiệm, nghĩa vụ và những việc của cán bộ, công chức, viên chức không được làm, đặc biệt là các hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng... làm ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

- Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc; nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết, trả kết quả hồ sơ, công việc, của người dân, doanh nghiệp; khắc phục tình trạng chậm trễ hoặc không tiếp dân, không giải quyết hồ sơ, công việc của người dân, doanh nghiệp./.​

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.