Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Đồng Nai sẽ xây dựng hệ thống thông tin báo cáo liên thông các cấp trong tháng 3/2020

Tại hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã triển khai nội dung Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và các quyết định liên quan đến việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 09.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ sẽ triển khai kết nối hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin thống kê, phân tích dự báo…của các bộ, ngành, địa phương. Để hệ thống vận hành có hiệu quả, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị để hình thành hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, bảo đảm đủ điều kiện để đưa vào vận hành trong tháng 3-2020.

Tại Đồng Nai, trong năm 2019, tỉnh đã xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin báo cáo ngành thông tin và truyền thông liên thông giữa tỉnh và Bộ. Trong năm 2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nhanh chóng triển khai hệ thống thông tin báo cáo kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện chung cho toàn hệ thống theo thời gian dự kiến của Văn phòng Chính phủ. Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh cũng như hệ thống quản lý văn bản là những mục tiêu trọng tâm xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của tỉnh.

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.