Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Đồng Nai - nỗ lực hơn nữa trong công tác Cải cách hành chính

Tỉnh Đồng Nai luôn đề ra phương châm hành động nhất quán và xuyên suốt đó là: Cam kết xây dựng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, phục vụ Nhân dân, điều hành năng động, quản lý hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, liên tục và sâu sát đối với những nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm: sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các địa phương, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hoạt động quản lý điều hành, giải quyết TTHC.

Trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy , tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, theo đó đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hiện có; tăng cường tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; duy trì việc xã hội hoá các dịch vụ công như y tế, giáo dục...

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính , Trung tâm Hành chính công được kiện toàn, bổ sung việc tiếp nhận các dịch vụ công cần thiết khác cho người dân như đăng ký cấp điện, nước...trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm tiếp tục nhận được phản hồi tốt từ người dân (từ 01/01/2018 đến 25/5/2018 đã giải quyết 58.017 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 96,36%; tiếp nhận 22.188 ý kiến đánh giá của người dân với tỉ lệ hài lòng đạt 99,89%). Tại cấp huyện, thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân đã được đưa ra Bộ phận Một cửa, qua đó, tạo rất nhiều thuận cho người dân. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục mở rộng mô hình phi địa giới trong tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính giữa tỉnh - huyện trong lĩng vực đất đai, giao thông, y tế...; mô hình bưu điện trở thành "cánh tay nối dài" của Bộ phận Một cửa cũng dần chứng tỏ được hiệu quả với 4.348 lượt hồ sơ tiếp nhận - phát trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác hiện đại hoá nền hành chính đã ghi nhận bước đột phá trong việc liên thông điện tử thuế - đất đai; qua đó hồ sơ TTHC đang dần được luân chuyển, xác thực và xử lý, phát hành thông báo thuế và tra cứu thông tin nghĩa vụ tài chính hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Trước những thành tích đạt được, lãnh đạo tỉnh đã biểu dương những nỗ lực của các sở, ban ngành, địa phương trong công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ ra những mặt cần cải thiện: phát triển mở rộng Hệ thống Một cửa điện tử đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ không chỉ việc tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả mà còn trong điều hành công việc. Đồng thời, số lượng DVC trực tuyến nhiều nhưng tỉ lệ sử dụng dịch chưa cao, do đó cần đi vào thực chất hơn, hoàn thiện Cổng dịch vụ chức năng cổng trực tuyến mức độ 3, 4, đảm bảo thân thiện với người sử dụng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về sự tiện lợi và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, đẩy mạnh lộ trình xã hội hóa các dịch vụ công, nâng cao hiệu quả quản lý, cung cấp dịch vụ công cho người dân.

Trong thời gian tới, tỉnh bắt đầu triển khai đồng bộ các quy định mới trong thực hiện cơ chế một cửa - một cửa liên thông các cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và đặc biệt trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; hoàn thiện và phát triển thêm các tiện ích dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Thuộc - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Lượt truy cập :