Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

TopMenu: Dư thảo văn bản lấy ý kiến

Title

Dư thảo văn bản lấy ý kiến

url

/Pages/vanbanduthao.aspx

Level

Level 2

Display

Yes

ThuTu

4

PKey

Văn bản chỉ đạo

PKey:ID

41

MoTabMoi

No

MobiMenu

Yes

Attachments

Created at 4/14/2015 1:51 PM by DINHTHANSP\Administrator
Last modified at 1/17/2017 9:05 AM by System Account