Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment5/13/2020
Phê duyệt công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương BC PARINDEX tại: http://drive.moha.gov.vn/index.php/s/nTFEx7sbrE9ZZ65 BC SIPAS tại http://drive.moha.gov.vn/index.php/s/5pAYyPNp4HbG75k
Trung ương2Cải cách hành chính4
  
Attachment12/31/2019
Kêt quả khảo sát ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh1Cải cách hành chính4Văn bản2
  
Attachment2/4/2020
V/v công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND các huyện, thành phố năm 2019
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh1Cải cách hành chính4Quyết định1
  
Attachment2/4/2020
V/v công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh1Cải cách hành chính4Quyết định1
  
Attachment1/8/2019
Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chỉ số CCHC các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh1Cải cách hành chính4Quyết định1
  
Attachment12/28/2018
Báo cáo Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh1Cải cách hành chính4Công văn4
  
Attachment12/25/2018
Công khai kết quả thẩm định đánh giá công vụ cấp huyện
Văn bản Sở Nội vụ3Cải cách hành chính4Công văn4
  
Attachment12/18/2018
Công khai kết quả thẩm định đánh giá công vụ sở ban ngành
Văn bản Sở Nội vụ3Cải cách hành chính4Công văn4
  
11/29/2018
Xin ý kiến các đơn vị, địa phương về Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019
Dự thảo văn bản lấy ý kiến8Cải cách hành chính4Công văn4
  
Attachment
Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh1Cải cách hành chính4Kế hoạch3
  
Attachment10/1/2018
Kết quả thi sát hạch công chức cấp xã
Văn bản Sở Nội vụ3Cải cách hành chính4Công văn4
  
Attachment8/28/2018
Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Văn bản Sở Nội vụ3Công văn4
  
Attachment
Công khai kết quả đánh giá theo chức năng quản lý chuyên môn, chức năng quản lý chuyên ngành của các Sở ban ngành đối với các đơn vị, địa phương 6 tháng đầu năm 2018
Văn bản Sở Nội vụ3Cải cách hành chính4
  
Attachment8/14/2018
Hướng dẫn đánh giá chỉ số CCHC cấp huyện
Văn bản Sở Nội vụ3Cải cách hành chính4Công văn4
  
Attachment8/14/2018
Hướng dẫn xác định chỉ số cải cách hành chính cấp sở năm 2018
Văn bản Sở Nội vụ3Cải cách hành chính4Công văn4
  
Attachment7/30/2018
Hướng dẫn thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện theo Kế hoạch của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh
Văn bản Sở Nội vụ3Văn bản2
  
Attachment7/19/2018
Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh1Cải cách hành chính4Quyết định1
  
Attachment7/18/2018
Xử lý kiến nghị của đơn vị phục vụ sơ kết 6 tháng công tác cải cách hành chính
Văn bản Sở Nội vụ3Cải cách hành chính4Công văn4
  
Attachment6/7/2018
Danh sách văn bản phê bình nhắc nhở đơn vị 6 tháng đầu năm
Văn bản Sở Nội vụ3Cải cách hành chính4Thông báo8
  
Attachment5/11/2018
Góp ý Bộ chỉ số CCHC cấp sở, huyện năm 2018
Văn bản Sở Nội vụ3Cải cách hành chính4Công văn4
  
Attachment4/10/2018
Tài liệu bồi dưỡng cải cách hành chính của Bộ Nội vụ
  
Attachment3/20/2018
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết hỗ trợ thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyện vọng
Văn bản Sở Nội vụ3
  
Attachment3/19/2018
V/v xin ý kiến dự thảo Đề án quy định chính sách hỗ trợ CBCC, VC làm việc tại Bộ phận TN&TKQ các cấp
Văn bản Sở Nội vụ3Cải cách hành chính4Công văn4
  
Attachment9/3/2018
Góp ý lần 1 dự thảo Nghị quyết hỗ trợ thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyện vọng
Văn bản Sở Nội vụ3Công văn4
  
Attachment12/28/2017
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính 2018
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh1Cải cách hành chính4Kế hoạch3
  
Attachment1/31/2018
Tình hình thực hiện nghị quyết 36a/NQ-CP về chính phủ điện tử.
Trung ương2Cải cách hành chính4Công văn4
  
Attachment1/25/2018
Hướng dẫn tải các ấn phẩm truyền thông
Văn bản Sở Nội vụ3Cải cách hành chính4
  
Attachment1/15/2018
Góp ý, bổ sung các tiêu chí Chỉ số CCHC
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh1Cải cách hành chính4Công văn4
  
Attachment1/4/2018
V/v bổ sung số liệu tài chính
Văn bản Sở Nội vụ3Cải cách hành chính4Công văn4
  
Attachment12/22/2017
Thẩm định kết quả tự đánh giá CCHC - Công vụ
Văn bản Sở Nội vụ3Cải cách hành chính4Công văn4
1 - 30Next