Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Attachment
  
Sở Ngoại vụ16Quý III
100
YesApprovedNo presence informationSo Ngoai VuBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường26Quý III
100
YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truongBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ21Quý IV
100
YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong ngheBáo cáo cải cách hành chính
  
Sở Ngoại vụ16Quý II
100
YesApprovedNo presence informationSo Ngoai VuBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Thanh tra tỉnh29Quý II
50
YesApprovedNo presence informationthanh tra tinhBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
H. Xuân Lộc9Quý II
100
YesApprovedNo presence informationPhong Noi Vu Xuan LocBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường26Quý II
100
YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truongBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Thanh tra tỉnh29Quý I
30
YesApprovedNo presence informationthanh tra tinhBáo cáo cải cách hành chính
  
Sở Tài nguyên và Môi trường26Quý I
100
YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truongBáo cáo cải cách hành chính
  
Sở Ngoại vụ16Quý I
100
YesApprovedNo presence informationSo Ngoai VuBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Thanh tra tỉnh29Quý IV
100
YesApprovedNo presence informationthanh tra tinhBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường26Quý IV
100
YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truongBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ21Quý IV
100
YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong ngheBáo cáo cải cách hành chính
  
Sở Ngoại vụ16Quý IV
100
YesApprovedNo presence informationSo Ngoai VuBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ21Quý IV
100
YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong ngheBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Thanh tra tỉnh29Quý III
80
YesApprovedNo presence informationthanh tra tinhBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường26Quý III
100
YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truongBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ16Quý III
100
YesApprovedNo presence informationSo Ngoai VuBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ21Quý III
100
YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong ngheBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ16Quý II
100
YesApprovedNo presence informationSo Ngoai VuBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường26Quý II
100
YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truongBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
H. Xuân Lộc9Quý II
100
YesApprovedNo presence informationPhong Noi Vu Xuan LocBáo cáo cải cách hành chính
  
Sở Khoa học và Công nghệ21Quý II
100
YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong ngheBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài chính24Quý II
1
YesApprovedNo presence informationDONGNAI\stcBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Thanh tra tỉnh29Quý II
60
YesApprovedNo presence informationthanh tra tinhBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Giao thông vận tải25Quý I
100
YesApprovedNo presence informationSo Giao Thong Van TaiBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Giao thông vận tải25Quý I
100
YesApprovedNo presence informationSo Giao Thong Van TaiBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ21Quý I
100
YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong ngheBáo cáo cải cách hành chính
Attachment
  
TP. Biên Hòa1Quý I
100
YesApprovedNo presence informationPhong Noi Vu Bien HoaBáo cáo cải cách hành chính
  
Thanh tra tỉnh29Quý I
30
YesApprovedNo presence informationthanh tra tinhBáo cáo cải cách hành chính
1 - 30Next