Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Kế hoạch :All ItemsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Cập nhật kế hoạch cải cách hành chính
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ212019YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong nghe2/20/2019 3:19 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ212019YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong nghe2/4/2019 10:30 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường262019YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truong1/31/2019 10:55 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường262019YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truong1/31/2019 10:54 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Thanh tra tỉnh292019YesApprovedNo presence informationthanh tra tinh1/29/2019 1:38 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Xây dựng152019YesApprovedNo presence informationso xay dung1/24/2019 2:21 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Xây dựng152019YesApprovedNo presence informationso xay dung1/24/2019 2:21 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Xây dựng152019YesApprovedNo presence informationso xay dung1/24/2019 2:21 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ212019YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong nghe1/16/2019 6:57 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ212019YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong nghe1/15/2019 8:43 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ212019YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong nghe1/15/2019 8:38 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162019YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu1/14/2019 11:06 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ212019YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong nghe1/14/2019 10:19 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162019YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu1/14/2019 11:06 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162019YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu1/14/2019 11:06 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162019YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu1/14/2019 11:07 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162019YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu12/25/2018 10:23 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ212017YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong nghe4/4/2018 3:22 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Giao thông vận tải252017YesApprovedNo presence informationSo Giao Thong Van Tai4/2/2018 2:37 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Giao thông vận tải252018YesApprovedNo presence informationSo Giao Thong Van Tai4/2/2018 2:37 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường262018YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truong3/15/2018 3:03 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường262018YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truong3/15/2018 3:07 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường262018YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truong3/15/2018 2:58 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường262018YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truong3/15/2018 2:56 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
H. Xuân Lộc92018YesApprovedNo presence informationPhong Noi Vu Xuan Loc3/14/2018 7:39 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162017YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu3/6/2018 4:01 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Y tế222018YesApprovedNo presence informationSo Y Te3/1/2018 3:55 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Y tế222018YesApprovedNo presence informationSo Y Te3/1/2018 3:54 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Giáo dục và Đào tạo192017YesApprovedNo presence informationSo GDDT3/15/2018 3:05 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ212018YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong nghe2/28/2018 2:16 PMKế hoạch cải cách hành chính
1 - 30Next