Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Kế hoạch :All ItemsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Cập nhật kế hoạch cải cách hành chính
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường262020YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truong5/20/2020 3:05 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162020YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu2/12/2020 1:47 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162020YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu2/4/2020 8:11 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162020YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu2/4/2020 8:09 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162020YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu2/4/2020 8:09 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường262020YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truong1/22/2020 2:17 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường262020YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truong1/22/2020 2:16 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường262020YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truong1/22/2020 2:15 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường262020YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truong1/22/2020 2:14 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162020YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu1/17/2020 2:24 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162020YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu1/17/2020 2:24 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Thanh tra tỉnh292020YesApprovedNo presence informationthanh tra tinh1/16/2020 3:37 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Thanh tra tỉnh292020YesApprovedNo presence informationthanh tra tinh1/16/2020 3:36 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ212019YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong nghe2/20/2019 3:19 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ212019YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong nghe2/4/2019 10:30 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường262019YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truong1/31/2019 10:55 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Tài nguyên và Môi trường262019YesApprovedNo presence informationSo Tai nguyen Moi truong1/31/2019 10:54 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Thanh tra tỉnh292019YesApprovedNo presence informationthanh tra tinh1/29/2019 1:38 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Xây dựng152019YesApprovedNo presence informationso xay dung1/24/2019 2:21 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Xây dựng152019YesApprovedNo presence informationso xay dung1/24/2019 2:21 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Xây dựng152019YesApprovedNo presence informationso xay dung1/24/2019 2:21 PMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ212019YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong nghe1/16/2019 6:57 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ212019YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong nghe1/15/2019 8:43 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ212019YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong nghe1/15/2019 8:38 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162019YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu1/14/2019 11:06 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Khoa học và Công nghệ212019YesApprovedNo presence informationSo Khoa hoc va Cong nghe1/14/2019 10:19 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162019YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu1/14/2019 11:06 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162019YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu1/14/2019 11:06 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162019YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu1/14/2019 11:07 AMKế hoạch cải cách hành chính
Attachment
  
Sở Ngoại vụ162019YesApprovedNo presence informationSo Ngoai Vu12/25/2018 10:23 AMKế hoạch cải cách hành chính
1 - 30Next