Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Báo cáo: Báo cáo CCHC và KSTTHC 9 tháng năm 2019

Tên báo cáo

Báo cáo CCHC và KSTTHC 9 tháng năm 2019

Đơn vị

Sở Tài nguyên và Môi trường

DonVi:ID

26

Thời gian

Quý III

Đánh giá

100

Display

Yes

LoaiBaoCao

Báo cáo cải cách hành chính

LoaiBaoCao:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

397-VP.pdf    
Created at 9/3/2019 4:56 PM by So Tai nguyen Moi truong
Last modified at 9/3/2019 4:56 PM by So Tai nguyen Moi truong