Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Chấn chỉnh tình trạng yêu cầu nộp bản sao chứng thực đối với các giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Ngày 25/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 8819/UBND-HCC về sử dụng có hiệu quả, đúng quy định pháp luật bản sao có chứng thực, bản sao điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh còn phát sinh tình trạng yêu cầu xuất trình, nộp bản sao có chứng thực tại một số cơ quan, đơn vị và địa phương (kể cả tại cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, trường học, công ty, doanh nghiệp,...). Đặc biệt, một số đơn vị tự xác định giá trị sử dụng của bản sao có chứng thực chỉ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày cấp bản sao có chứng thực, không chấp nhận việc sử dụng bản sao điện tử. Đây là những việc làm chưa đúng quy định pháp luật về chứng thực, tạo thêm áp lực công việc cho đội ngũ công chức tư pháp cấp xã trong thực hiện thủ tục cấp bản sao chứng thực (nhất là vào các đợt nộp hồ sơ tuyển sinh, nhập học, tuyển dụng lao động...), đồng thời, gây khó khăn cho người dân, tăng thêm chi phí về thời gian và đi lại, gây lãng phí cho xã hội.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ đến công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và nhân dân tại địa phương với nội dung cụ thể như sau:

- Bản sao có chứng thực có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Pháp luật chứng thực không quy định về thời hạn giá trị sử dụng bản sao có chứng thực, bản sao điện tử. Do đó, bản sao có chứng thực, bản sao điện tử chỉ hết giá trị và không thể sử dụng khi việc chứng thực bản sao đó không đúng quy định pháp luật hoặc bản chính đã có sự thay đổi thông tin, nội dung.

- Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao (không được yêu cầu bản sao có chứng thực) nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

- Bản chính điện tử của các loại giấy tờ (như Giấy khai sinh điện tử, Giấy chứng nhận kết hôn điện tử, trích lục hộ tịch điện tử, văn bản điện tử của cơ quan nhà nước, hóa đơn điện tử,...) và Bản sao điện tử có giá trị sử dụng trong các giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến và lưu trữ hồ sơ điện tử.

2. Tăng cường kiểm tra cách thức tiếp nhận hồ sơ của công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương tại bộ phận “Một cửa”, chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, khuyến khích người dân nộp bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc nộp bản sao điện tử khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các loại hồ sơ lưu trữ điện tử.

3. Chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các đơn vị sựnghiệp, các cơ sở giáo dục, trường học, bệnh viện, công ty, doanh nghiệp và các tổ chức khác trên địa bàn việc sử dụng có hiệu quả, đúng quy định pháp luật đối với bản sao có chứng thực. Khuyến khích các tổ chức, đơn vị thực hiện tiếp nhận, sử dụng và lưu trữ đối với bản sao có đối chiếu với bản chính hoặc bản sao điện tử, hạn chế sử dụng bản sao có chứng thực.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bố trí đủ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của công tác chứng thực và công tác chứng thực điện tử đối với các giấy tờ, văn bản của cá nhân, tổ chức. Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ công chức làm công tác chứng thực và công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, đoàn thể; các sở, ban, ngành; Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định pháp luật về chứng thực, sử dụng có hiệu quả bản sao có chứng thực, bản sao điện tử.

6. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức kiểm tra, thanh tra hoạt động chứng thực của Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức hành nghề công chứng. Kiến nghị xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc sử dụng có hiệu quả bản sao có chứng thực, bản sao điện tử và quy định pháp luật về chứng thực. Đồng thời, theo dõi, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện pháp luật về chứng thực, sử dụng có hiệu quả bản sao có chứng thực, bản sao điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định./.

 

Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

Nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại: 0251.1022

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.