* Nghiêm túc đánh giá các mặt còn tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính

Từ năm 2015-2017, Đồng Nai liên tục đứng thứ 3 cả nước về PAR Index, tuy nhiên năm 2018 chỉ đứng ở vị trí 20/63 tỉnh, thành, giảm đến 17 bậc.

Các tiêu chí còn hạn chế bao gồm: không có kết quả rà soát và quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, không thực hiện đúng quy định về niêm yết thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến còn chưa đạt chỉ tiêu đặt ra...

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giảm 1,22% điểm so với năm 2017. Các tiêu chí về tiếp cận dịch vụ, quy trình giải quyết hồ sơ, tiếp nhận giải quyết phản ảnh, kiến nghị cũng đều giảm điểm. Trách nhiệm này thuộc về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

* Cần thêm đột phá năng lực cạnh tranh

Theo Đ/c Nguyễn Hữu Nguyên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: năm 2018 PCI của Đồng Nai có tăng 0,69 điểm, số điểm này không đủ để cải thiện thêm thứ hạng, do đó PCI của Đồng Nai vẫn đứng thứ 26/63 tỉnh, thành phố. Theo đánh giá, Đồng Nai có 5 tiêu chí thành phần tăng điểm, đó là: tiêu chí gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng và thiết chế pháp lý. Tuy nhiên, lại có 5 tiêu chí thành phần khác bị giảm điểm, trong đó có tiêu chí tiếp cận đất đai, tính minh bạch, tính năng động, hỗ trợ doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực.

Năm 2018 ghi nhận sự tăng điểm ở tiêu chí về chi phí thời gian, chỉ có 7-8% doanh nghiệp cho rằng công tác thanh kiểm tra còn trùng lắp, trong khi đó tỷ lệ này ở năm 2017 từ 15-20%. Còn ở tiêu chí tiếp cận đất đai bị giảm điểm là do doanh nghiệp có cảm nhận về thiếu đất sạch, giải phóng mặt bằng còn chậm, khung giá đất của tỉnh chưa phù hợp với thay đổi của thị trường.

Điều đáng lưu ý đánh giá PCI đã chỉ ra rằng, chi phí không chính thức trong lĩnh vực đất đai vẫn không giảm. Tiêu chí minh bạch năm 2018 giảm 0,42 điểm so với năm 2017, qua khảo sát, 62% doanh nghiệp cho rằng phải có “mối quan hệ” mới có được các tài liệu cần thiết.

Đánh giá PCI cũng nêu một số hạn chế về tính năng động, cụ thể những sáng kiến hay cấp tỉnh chưa được thực thi tốt ở các sở, ngành và cấp huyện. 33% doanh nghiệp được khảo sát cho rằng chính quyền tỉnh khi có điều gì chưa rõ trong chính sách của Trung ương là trì hoãn thực hiện, phải xin ý kiến chỉ đạo hoặc là không làm gì cả.

Đánh giá này được Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đồng tình. Nhiều sở, ngành, địa phương mỗi lần gặp khó khăn, vướng mắc lại làm văn bản xin ý kiến chỉ đạo mà không sáng tạo xử lý. Thậm chí có trường hợp “chùn tay” trong xử lý một số vấn đề do sợ làm sẽ sai, hoặc sợ bị kiểm điểm.

Zalo

* Nâng cao hiệu quả quản trị công

Theo Đ/c Tạ Quang Trường - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết thêm: năm 2018 PAPI có thêm 1 chỉ số đánh giá mới, đó là quản trị điện tử, chỉ số này đánh giá về mức độ sẵn có và mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Kết quả về tiếp cận và sử dụng internet của tỉnh thuộc nhóm trung bình cao. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân sử dụng Cổng thông tin điện tử của tỉnh thuộc nhóm trung bình thấp, chỉ có 3% người dân khi được hỏi cho biết có sử dụng Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Một chỉ số đánh giá quan trọng khác năm 2018 của tỉnh cũng có sự giảm điểm, đó là PAPI. Theo đó PAPI của tỉnh đạt 43,09 điểm, thuộc nhóm tỉnh, thành trung bình thấp. So với năm 2017, điểm tổng hợp 6 chỉ số cơ bản của tỉnh giảm 2,27 điểm. Đáng chú ý có 5/6 chỉ số đều giảm so với năm trước, duy nhất chỉ số sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở là tăng điểm. Giảm điểm đáng kể nhất là chỉ số công khai minh bạch, chỉ số này cũng đồng nhất với đánh giá về CPI năm 2018.

Đánh giá PAPI còn có sự tương đồng với đánh giá PAR Index năm 2018 của tỉnh khi chỉ ra rằng, dịch vụ hành chính cấp phường, xã thuộc nhóm điểm thấp nhất. Trong đó tiêu chí về niêm yết công khai phí lệ phí và mức độ thạo việc của đội ngũ nhân viên còn hạn chế. Bên cạnh đó, các tiêu chí về dịch vụ y tế công lập, dịch vụ giáo dục tiểu học công lập, an ninh trật tự khu dân cư đều giảm điểm so với năm 2017.

Đ/c Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Thứ hạng các chỉ số quan trọng nhưng quan trọng hơn vẫn là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Do đó cần làm rõ nguyên nhân tồn tại, quy rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu khi chưa làm tốt công tác cải cách hành chính” yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện phải nỗ lực hơn nữa để nâng cao hiệu quả quản trị công, hành chính công cấp tỉnh, nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh trong năm 2019.